HomeTürkçe

Bilkent University Faculty of Law

Osman Berat GürzumarProf. Dr. Hikmet Sami Türk

Constitutional Law, Commercial Law, Competition Law, Maritime Law

Oda No:

Tel:

E-posta :

Görüşme Saatleri:

 


Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1958
Doktora Hukuk Köln Üniversitesi 1964

Akademik Unvanlar

Doçent, Ticaret Hukuku, Ankara Üniversitesi 1977 - 1988

Profesör, Ticaret Hukuku, Ankara Üniversitesi 1988 - 2005

Profesör, Ticaret Hukuku, Bilkent Üniversitesi 2005 -

icon Yayınlar, Bildiriler

“Mecburî Malî Sorum Sigortası ve İzinsiz Kullanmalar”, Batider 1973, C. VI, S. 2, s. 343-348.

“İtalyan Hukukunda Sigorta ve Kredi İşletmelerinin Birleşmesi”, Batider 1978, C. IX, S. 3, s. 741-763.

“Anonim Ortaklık Pay Senetlerinde İtibarî Değer Farkları”, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70 inci Yaş Armağanı, Ankara 1975, s. 567-580.

“Bağlı Nama Yazılı Senetler - Tasdikten Kaçınma” (Yaşar Karayalçın’la birlikte), Yaşar Karayalçın, Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler “Hukuki Mütalâalar”, Ankara 1975, s. 248-256.

“Anadolu Ajansı Sorunu ve Çözüm Yolları”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1978, C. 34, S. 1-4, s. 61-86.

“Sosyal Piyasa Ekonomisinde Rekabetin Düzenlenmesi”, Batider 1987, C. XIII, S. 2, s. 119-129; Cemil Çakmaklı (Editör), İnsan - İşletme - Toplum ve Sosyal Piyasa Ekonomisi, Biar ve Konrad Adenaur Stiftung yayını, Ankara 1987, s. 73-80.

“Süreli Sona Eren Kooperatiflerin Hukukî Durumu”, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65 inci Yaş Armağanı, Ankara 1988, s. 203-232.

“Avrupa Toplulukları’na Üyeliğin Anayasa ve Ortaklıklar Hukuku Üzerindeki Etkileri”, Batider 1989, C. XV, S. 1, s. 1-18.

“Bilim, Bilim Adamı ve Bilgi Çağında Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi”, Batider 1989, C. XV, S. 3, s. 149-152.

“Anonim Ortaklıkların Sermaye Yapısı”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 23/S. 1-2/2003, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, s. 769-790.

“Anonim Şirket Nizamname-i Dahilîsi”, Sabih Arkan/Aynur Yongalık/Başak Şit (Editörler), Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, s. 393-431.

“Bilim, Bilim Adamı ve Bilgi Çağında Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi”, Batider 1989, C. XV, S. 3, s. 149-152.

“Adlî Tıp Kurumu ve Hukuk Reformu”, Adlî Tıp Dergisi 2001, C. 15, S. 2.

“Adlî Tıp ve İnsan Haklarının Korunması”, Klinik Adlî Tıp 2001, C. 1, S. 2

“Adlî Tıp, İnsan Hakları ve Cezaevleri”, Adlî Tıp Dergisi 2001, C. 15, S. 3.

“İnsan Hakları İhlâllerinin Önlenmesinde Adlî Tıbbın Rolü”, Adlî Tıp Dergisi 2001, C. 15, S. 4.

“Terörle Mücadele, İnsan Hakları İhlâllerinin Önlenmesi ve Adlî Tıp”, Klinik Adlî Tıp 2002, C. 2, S. 1.

“Human Rights in Turkey”, Perceptions. Journal of International Affairs, December 1998 - February 1999, Vol. III, No. 4, s. 5-24.

“İnsan Hakları Eğitimi On Yılında Adalet Bakanlığı’nın Çalışmaları”, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Yayınları: 3, Ankara 2001, s. XIII vd..

Maliye-İktisat-Hukuk Yazıları, Ocak - Mart 1998, s. 85-95.

“Türk Seçim Sisteminde Oy Hakkı”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1969, C. XXVI, S 3-4, s. 79-114.

“Nasıl Bir Seçim Sistemi?”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1979 (1981), C. 36, S. 1-4, s. 39-82.

“Açık Parlâmento Üyeliklerinin Ara Seçimleri Yoluyla ya da Yedeklerle Doldurulması”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1981 (1983), C. 38, S. 1-4, s. 3-52.

“Seçim Sisteminde Bölücülük Tartışması”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1981 (1983), C. 38, S. 1-4, s. 53-64.

“Yeni Seçim Sistemi Nasıl Olmalı?”, Meydan, Ocak 1983, S. 163-95, s. 30-32.

“Önseçim ve Seçim Propagandası ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları Üzerinde Düşünceler”, Bahri Savcı’ya Armağan, Ankara 1988, s. 506-514.

“Yerel Seçimlerle İlgili Yasa Değişikliğine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı”, Anayasa Yargısı 6, Anayasa Mahkemesi Yayınları No. 14, Ankara 1989, s. 71-111.

“Electoral Systems and Turkish Experience”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1993 (1994), C. 43, S. 1-4, s. 15-22.

“Demokratik Rejimlerde Seçim Kanunları ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Kanunu Önerisi”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1995, C. 44, S. 1-4, s. 553-563; Türkiye’de ve Avrupa’da Seçim Sistemleri, Friedrich Ebert Vakfı yayını, İstanbul 1996, s. 7-18.

“Seçim, Seçim Sistemleri ve Anayasal Tercih”, Anayasa Yargısı 23, Anayasa Mahkemesi Yayınları No. 54, Ankara 2006.

“Banka İkramiyeleri”, Batider 1973, C. VI, S. 1, s. 117-123.

“İtalyan Hukukunda Sigorta ve Kredi İşlemlerinin Birleşmesi”, Batider 1978, C. IX, S. 3, s. 741-763.

“Kırkıncı Yıldönümünde Kadın Hakları”, Halkevleri Dergisi 1976, S. 108, s. 4 vd.

“Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadale”, Adalet Dergisi, Nisan 2000, S. 3, s. 5-8.

“Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri”, Adalet Dergisi, Ağustos 2000, S. 4, s. 5-8.

“Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası İşbirliği”, Adalet Dergisi, Ocak 2001, S. 6, s. 1-8.

“Ceza Hukukunda Toplumsal Yaptırımlar ve Önlemler”, Adalet Dergisi, Temmuz 2001, S. 8, s. 1-5.

“Örgütlü Suçlar ve Terörle Mücadele”, Adalet Dergisi, Nisan 2002, S. 11, s. 1-6.

“Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken...”, Adalet Dergisi, Nisan 2001, S. 7, s. 1-13.

“Yeni Ceza İnfaz Politikası, F Tipi Cezaevleri ve Açlık Grevleri”, Adalet Dergisi, Temmuz 2002, S. 12, s. 1-10.

“Adlî Tıp Dergisi Yeniden Yayınlanırken ...”, Adlî Tıp Dergisi 2000, C. 14, S. 1-4.

“Adlî Tıp Kurumu ve Sorunları”, Adlî Tıp Dergisi 2001, C. 15, S. 1; Oğuz Polat, Uygulamada Adlî Tıp ile İlgili Sorunları ve Çözümleri, Adlî  Tıp Kurumu Yayınları, İstanbul 2001.

“Adlî Tıp Kurumu ve Hukuk Reformu”, Adlî Tıp Dergisi 2001, C. 15, S. 2

“Adlî Tıp, İnsan Hakları ve Cezaevleri”, Adlî Tıp Dergisi 2001, C. 15, S. 3

“Adlî Tıp Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve Adlî Tıp Kurumu Kanunu’nda Değişiklik”, Adlî Tıp Dergisi 2002, C. 16, S. 1.

“Terörle Mücadale, İnsan Hakları İhlâllerinin Önlenmesi ve Adlî Tıp”, Klinik Adlî Tıp 2002, C. 2, S. 1.

“İkili Anlaşmalar”, Eylem, 15.Nisan 1970, S. 1, s. 7, 16.

“Avrupa Toplulukları’na Üyeliğin Anayasa ve Ortaklıklar Hukuku Üzerindeki Etkileri”, Batider 1989, C. XV, S. 1, s. 1-18.

“Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ile İlişkilerinde Son Durum” (Jak Kamhi ve Uluç Özülker’le birlikte), Türkiye - Avrupa Topluluğu Derneği Seminer Notları (Ankara, 12 Ekim 1990-İzmir, 22 Kasım 1990), s. 8, 11-14.

“Bulgaristan Türkleri ve Türkiye”, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Bulgar Zulmü (29.6.1998) (Tebliğler), Ankara 1990, s. 35-44 (Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yayını).

“Türk Hukukuna Göre Hava Kirlenmesi”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1969, C. XXVI, S. 3-4, s. 115-130.

“Temiz Hava Kanununa Doğru”, Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1969, C. 17, S. 3, s. 373-377; Hava Kirlenmesi. Nedenleri, Zararları ve Tedbirler, Ankara 1969, s. 63-67 (Ankara Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği Yayın No. 1).

“Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Üzerinde Açıklamalar”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1979, C.36, S. 1-4, s. 83-119.

“Madenlerin Devletleştirilmesi”, Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 7. Kongresi, Ankara 1981, s. 33-45 (TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını); Prof. Dr. Akif Erginay’a 65 inci Yaş Armağanı, Ankara 1981, s. 191-200.

“İstinaf Mahkemeleri”, Adalet Dergisi, Ocak 2000, S. 2, s. 5-10.

“Bilirkişilik”, Adalet Dergisi, Ekim 2000, S. 5, s. 5-9.

“Niçin Halk Eğitimi?”, A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1968, C. I, S. 1-4, s. 87-110.

“Aydınlığa Koşan Siyah Kıta - Afrika’da Halk Eğitimi”, A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 1970, C. II, S. 1-4, s. 83-97.

“Sınavlar”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1969, C. XXVI, S. 1-2, s. 349-363.

“Kıbrıs: Nasıl Bir Çözüm Şekli?”, Halkevleri Dergisi 1974, S. 95, s. 14-19.

Kıbrıs Politikamızı Etkileyen Faktörler”, Halkevleri Dergisi 1975, S. 103, s. 20-28.

“Das Zypernproblem”, Turkish Yearbook of Human Rights 1985-1986 (1987), Vol. 7-8, s.137-150.

“NATO in its 50th Anniversary”, NATO’s Nations and Partners for Peace, No. 1/1999, s. 128.

“Tarih Boyunca Kıbrıs Sorunu”, Özgür İnsan 1974, S. 21-22, s. 26-36.

“La révolution du 27 mai 1960”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Bülent Nuri Esen Armağanı, Ankara 1977, s. 437-477.

“Europa und die Türkei”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1982-1987, C. XXXIX, S. 1-4, s. 11-15.

“Sigorta Ortaklıklarının Denetimine İlişkin Fransız Sisteminde İzin”, Sigorta Şirketlerinin Murakebesi, Sigorta Semineri, Ankara 1968, s. 497 - 517, 519.

“Halk Sektörü Politikası”, Türkiye Barolar Birliği Ekonomi-Hukuk Kongresi, Ankara 1975, Tebliğ No. 44; Özgür İnsan 1975, S. 24, s. 55-60.

“’Halk Şirketi’ ve ‘işçi Şirketi’ Kavramları’, Desiyab 2. Sempozyumu: Türkiye’nin Sanayileşmesinde Halk ve İşçi Şirketlerinin Rolü ve Geleceği, Ankara 1981, s. 15-35; A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1980 (1982), C. XXXVI, S. 1-4, s. 281-311.

“Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Bağlılık İlkesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Azil veya Seçimi”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1984, s. 174-205, 215-221.

“Ticaret Ortaklıklarının Nevi Değiştirmesine İlişkin Yargıtay Kararları”, II. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1985, s. 139-251, 258-264.

“Süreleri Sona Eren Anonim Ortaklıklarına İlişkin Danıştay ve Yargıtay Kararları”, III. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1986, s. 113-183, 225-233, 236-238.

“”Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı ve Başlangıcı”, VI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1989, s. 1-51, 52, 57-62.

“Karşılıksız Çeki Ödeyen Banka, Keşideciden Ceza İsteyebilir mi?”, VIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1991, s. 69-88, 95-100.

“Eczacılık ve Adi Ortaklık”, IX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1992, s. 159-188, 203-209, 211-213.

“Temerrüt Faizi, Bileşik Faiz Yöntemiyle Hesaplanabilir mi?”, X. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1992, s. 129-193, 194-218, 228-236.

“Kambiyo Senetlerinde Temerrüt Faizi”, XI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1994, s. 207-254, 265-271.

“KİT’lerin Bölünmesi”, XI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tartışmalar), Ankara 1996, s. 75 - 101, 102 - 111.

“Sosyal Hukuk Devleti”, Forum 1966, S. 303, s. 6-11, S. 304, s. 6-8; Halkevleri Dergisi 1974, S. 91, s. 16-23 (Ayrı Bası, s. 1-13); Sosyal Demokrat Eylem 1970, S. 2, s. 20, 23 (Yalnız 1. Bölüm).

“Avrupa Toplulukları’na Üyeliğin Anayasa ve Ortaklıklar Hukuku Üzerindeki Etkileri”, Batider 1989, C. XV, S. 1, s. 1-18.

“Ana Çizgileriyle 1982 Anayasa Tasarısı”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1988 (1989), C. XL, S. 1-4, s. 63-95.

“Bir Anayasa Taslağına Karşı Oy Yazısı”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1991-1992, C. 42, S. 1-4, s. 5-20.

“Anayasa Değişikliklerine İlişkin Bazı Öneriler”, Adalet Dergisi, Ekim 2001, S. 9, s. 1-19. 

“Seçim Sisteminde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bazı Öneriler”, Kanun-u Esasînin 100. Yılı Sempozyumu. Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı (1879-1976), Ankara 1978, s. 365-400, Ek 1-2, 401 vd, 403.

“Bankaların Zorunlu Devir ve Birleşmesi”, Bankalar ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Bildiriler - Tartışmalar), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No. 256, Ankara 1984, s. 203-232, 240-246.

Die Umwandlung der Handelsgesellschaften. Eine vergleichende Untersuchung nach dem deutschen und türkischen Recht, Diss. (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln), Köln 1964.

Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No. 185, Ankara 1986.

Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinde “Nevilerin Aynı Olması” Koşulu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No. 186, Ankara 1986.

Daha İyi Bir Anayasa İçin..., Toplumsal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı “TESAV” Yayınları, Ankara 2003.

Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Yayınları No. 5, Ankara 1988, 2. bası, Ankara 1999.

Türkiye İçin Nasıl Bir Seçim Sistemi? Sistem Önerileri ve Seçim Uygulamaları (Erol Tuncer’le birlikte), TESAV Yayınları No. 6, Ankara 1995, s. 1-43, 131-145.

Seçim Hukukunun Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri, TESAV Yayınları No. 13, Ankara 1997.

Konuşma: Adalet Bakanı Prof. Dr. Hilkmet Sami Türk’ün Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarılarını Sunuş Konuşması (6 Nisan 2000), [Ankara 2000], 49 s. (T.C. Adalet Bakanlığı yayını)

Çağdaş Türkiye İçin Yeni Türk Medenî Kanunu, Ankara 2002. (T.C. Adalet Bakanlığı yayını)

Adlî Tıp Konuşmaları, Adlî  Tıp Kurumu Yayınları No. 5, İstanbul 2002.

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Üzerinde Açıklamalar, Ankara 1979, 21 s. (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yayını)

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun’la İlgili Biçim Sorunları, Ankara 1979, 19 s. (Enerji ve Tabiî yayını).

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı Üzerinde

Düşünceler, Ankara 1981 (Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu Yayınları No. 16).

Aydınlık Türkiye İçin Halk Eğitimi, TESAV Yayınları No. 30, Ankara 2007.

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 3014, Kültür Eserleri Dizisi: 393, Ankara 2004.

Şair ve Öğretmen Kimliğiyle Behçet Necatigil, Akçağ Yayınları: 3014, Kültür Eserleri: 393, Ankara 2006.

Kıbrıs Sorunu: Çözüm Zamanı, TESAV Yayınları No. 22, Ankara 2003.

Açış Konuşması: C. Uğur Özgöker (Editör), Türk Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumunun AB ve AB’ye Üye Ülkelerle Mukayesesi Toplantı ve Paneli (Ankara 5 Mart 1998), s. 4-7.

Açış Konuşması: Abdullah Dinçkol (Yayına Haz.), Çek Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu (4 Ocak 2002), İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayını, İstanbul 2002, s. 27-36.

Açık Oturum/Panel: Tuğrul Ansay / Haydar Arseven / Turgut Kalpsüz / Erdoğan Moroğlu / Reha Poroy / Ünal Tekinalp ve Ali Bozer / Beşir Hamitoğulları / Ali Nejat Ölçen/ Hikmet Sami Türk / Yüksel Ülken, Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halk Sektörü, Ankara 1974, s. 103-109, 125-129, 151-153.

Açık Oturum/Panel: Erdal Türkan (Editör), Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye’de Rekabet Yasasının İşleyebilir Rekabet Ortamının Oluşturulmasındaki Rolü, Ankara 1997 (Hazettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayın No. 26).

Karar Derlemesi: “Yargıtay Kararları”, No. 1-25, Batider 1967, C. IV, S. 1, s. 111-159.

Karar Derlemesi: “Yargıtay Kararları”, No. 26-50, Batider 1967, C. IV, S. 2, s. 328-384.

Karar Derlemesi: “Yargıtay Kararları”, No. 51-75, Batider 1967, C. IV, S. 3, s. 543-573.

Karar Derlemesi: “Yargıtay Kararları”, No. 76-100, Batider 1967, C. IV, S. 3, s. 718-757.

Açış Konuşması: Türkiyede Anayasa Reformu, Prensipler ve Sonuçları, Konrad Adenauer Vakfı Yayını, Ankara 2001, s. 13-23.

Açış Konuşması: Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı (9-13 Ocak 2001), Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara 2001, s. 7-16.

Açış Konuşması: Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu I (Bildiriler – Tartışmalar, 11. Mayıs 2001), Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayın No. 383, Ankara 2001, s. XI-XVI.

Çeviri: Manfred Rehbinder, “Sosyal Devlet Yolunda Hukuk Yapısı Değişmeleri”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1969, C. XXVI, S. 1-2, s. 77-106.

Konuşma: Askerî Yargıtay’ın 85’nci Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu (6-7 Nisan 1999). Ceremony and Symposium for the 85th Anniversary of the Military Court of Appeals, Ankara 1999, s. 19-22, 23-26.

Konuşma: Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonu’ndaki Konuşması, 1999 [Ankara 1999], s. 14. (T.C. Adalet Bakanlığı yayını)

Konuşma: Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonu’nda 2000 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi Sunuş Konuşması, 9 Kasım 1999 [Ankara 1999], 22 s. (T.C. Adalet Bakanlığı yayını).

Konuşma: Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonu’nda 2001 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi Sunuş Konuşması, 20 Kasım 2000 [Ankara 2000], 31 s. (T.C. Adalet Bakanlığı yayını).

Konuşma: Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonu’nda 2002 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi Sunuş Konuşması, 13 Kasım 2001 [Ankara 2001], 79 s. (T.C. Adalet Bakanlığı yayını).

Açık Oturum/Panel: 1982 Anayasa Tasarısı ve Doğal Kaynaklarımız, Madencilik (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayın Organı), Ekim 1982, Özel Sayı, s. 32-3, 54-60, 73-78.

Açık Oturum/Panel: Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu II (Bildiriler – Tartışmalar, 26 Mart 2004), Ankara 2004, s. 26 vd, 52-54, 54 vd, 81-83, 111 vd, 141 vd, 194-197 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları No. 407).

Açış Konuşması: Hukuk Kurultayı 2000 (12-16 Ocak 2000 Ankara), Ankara Barosu yayını, Ankara 2000, s. 7-9.

Açış Konuşması: Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir Barosu yayını, İzmir 2000, s. 6-11.

Açış Konuşması: Noterlik Hukuku Sempozyumu VI: Elektronikteki Gelişmeler ve Hukuk, Ankara 2001, s. 7-11 (Notev – Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü yayını).

Açış Konuşması: Türk – Alman Yargıçlar Semineri. Die Türkisch – Deutsche Richtertagung, Ankara 2002, s. 11-16.

Açış Konuşması: Kâmil B. Raif, Türkiye’de İnsan Hakları, Türk Demokrasi Bakfı yayını, Ankara 1998, s. 11-14.

Açış Konuşması: Mesut Gülmez / Nesrin Ünal (Yayına Haz.), Ailede ve Okulda İnsan Hakları Eğitimi (Panel, 15 Ocak 1998), Ankara Anadolu Lisesi Koruma Derneği yayını, Ankara 1998, s. 16.

Açış Konuşması: T.C. İçişleri Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı (Haz.), İl Valileri ve İl Emniyet Müdürleri İnsan Hakları Konferansı (30-31 Mart 1998), s. 23-25.

Açış Konuşması: İnsan Haklarının Gelişmesi, TÜBA Türkiyet Bilimler Akademisi yayını, Ankara 1999, s. 11-15.

Röportaj: Aydın Karasüleymanoğlu, “Seçim Sistemleri Üzerinde Hikmet Sami Türk ile Konuşma”, Halkoyu, Mayıs 1976, S. 2 (115), s. 50-59.

Kanun Taslağı: Seçim ve Siyasi Partiler Kanunları Değişiklik Öntasarısı ve Gerekçesi (Fulya Kantarcıoğlu, Oya Araslı, Erdoğan Teziç, Yaşar Büken, Uygur Aktalay ve Ali Em’le birlikte), T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları, Özel Seri No. 2, Ankara 1995.

Açış Konuşması: “Türk Medeni Kanunu’nun Vazgeçilmaz Özü Eskiyen Sözü”. İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu – Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Çalışma Toplantısı (6-7 Mart 1996), s. 24 vd (istanbul Barosu Yayını).

Açış Konuşması: Hukukta Kadın Sempozyumu. 30 Eylül – 1 Ekim 1999, 2. bası, Ankara 2000, s. 19-23. (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü yayını)

Açış Konuşması: Sempozyum/Symposium: Türk ve Alman Özel Hukukunda Kadın. Die Stellung der Frau im türkischen und deutschen Zivilrecht (30.11/01.12.2001), Ankara 2002, s. 13-18, 19-26. (Goethe Institut Inter Nationes Ankara Alman Kültür Merkezi ve Başkent Üniversitesi yayını)

Açık Oturum/Panel: Nasıl Bir Seçim Sistemi, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Yayınları: 3, İstanbul 1994, s. 91-21, 45,52.

Açık Oturum/Panel: Erkan Küçükkayalar/Figen Kara/Aysel Gökçe (Yayına Haz.), 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri Sayısal ve Siyasal Değerlendirme, [Ankara 1994], s. 58-64 (TESAV Söyleşileri).

Açık Oturum/Panel: Seçimler, TBMM ve Hükümet Sistemleri, İstanbul 1997, s. 46-50 (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği “Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi” Tartışma Toplantıları Dizisi – 2, Yayın No. TÜSIAD-T/97-6/214).

Açık Oturum/Panel: Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarında Değişiklik Önerileri, Sempozyum 18-19 Şubat 2005 Ankara, Ankara 2005 (TESAV Yayınları No. 28), s. 241-249.

Açış Konuşması: Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadale Kanunu (Seminer), Ankara 1999, s. 5-7 (T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı)

Açış Konuşması: “Kadın ve Gençkız Ticareti”, “Traffic of Women and Girls”, Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu Genişletilmiş Konsey Toplantısı (1-4 Eylül 2001 – İstanbul), İstanbul 2001, s. 15-18 (Türk Hukukçu Kadınlar Derneği yayını)

Açış Konuşması: 21. Yüzyıla Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu (21-22 Ocak 2000), Ankara 2001, s. 2-7. (T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Özel Seri: 4)

Açış Konuşması: İnfaz Hukukunun Sorunları. Probleme des Strafvollzugsrechts (24-25.11.2000), Ankara 2000, s. 13-18, 19-26. (Goethe Institut Ankara ve Başkent Üniversitesi yayını)

Röportaj: “Cezaevi Tatil Köyü Değildir ...”, Mehmet Soysal, Başbaşa. Olayların ve Düşüncelerin Örgüsü, İstanbul 2001, s. 325-328.

Açık Oturum/Panel: Bankacılık Sorunları Sempozyumu I (Bildiriler – Tartışmalar – Paneller), 26-27 Kasım 2004, Ankara 2005, s. 156-162, 177-179, 184-185 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Emstitüsü Yayınları No. 416)

Açış Konuşması: Avrupa Birliği Müktesebatına Türk Bakanlıklarının Uyum Çalışmaları Çerçevesinde “Adalet Bakanlığı Müktesebat Uyum Çalışmaları” Paneli (29 Mart 2002), Ankara 2002, s. 9-18 (A.Ü. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi ATAUM yayını).

Açış Konuşması: Uluslararası Konferans Hukuksal Boyutlarıyla Doğu Akdeniz’de Barış. International Conference Implications of Peace in the Eastern Mediterranean, Ankara 2002, s. 181-186, 186-191.

Açık Oturum/Panel: R. Eda Güngör/Ahmet Kalafat/M. Buket Soygül (Yayıma Haz.), I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Hukuku Sempozyumu (05-06 Mayıs 2005), İstanbul 2005, s. 75-77, 145-147, 154 vd., 182, 185 vd, 194 vd, 215 vd, 239-241 (İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları No. 15).

Açış Konuşması: Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Alanındaki Gelişmeler (Bilimsel Toplantı) (İstanbul, 24-25 Eylül 1998), İstanbul 2000, s. 11-15.

Kanun Taslağı: Temiz Hava Kanunu (Taslak), Ankara 1971, 15 s. (Ankara Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği Yayın No. 2)

Açış Konuşması: Dilaver Ergin (Derleyen), II. Bilirkişilik Eğitimi (Sunuşlar), Ankara 2000, s. 13-19 (TÜRMOB Yayınları – 131)

Açık Oturum/Panel: Panel – Maden Yasası ve Madenciliğimiz, Ankara 1982, s. 7-10, 19-24 (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın No. 10).

Açık Oturum/Panel: 1982 Anayasa Tasarısı ve Doğal Kaynaklarımız, Madencilik (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayın Organı), Ekim 1982, Özel Sayı, s. 32-3, 54-60, 73-78.
Kanun Taslağı: “1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Başlığının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerin Kaldırılması, Bu Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın Babı Hakkında Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Tahkim Komisyonu Teklifi” (Baki Kuru ile birlikte), Hakem ve Örgütlendirilmesi, Tahkim ve Türkiye Hakemler Odası ile İlgili Kanun Taslakları, Ankara 1971, s. 3-13 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No. 88).

Çeviri: “İngiliz Tahkim Kanunu”, Turgut Kalpsüz / Burhan Gündoğan / Özcan Karadeniz / Hikmet Sami Türk (Çev.), Yabancı Ülkelerde Tahkim. Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan Tahkim Mevzuatı, Ankara 1969, s. 21-54 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No. 73)

Açış Konuşması: III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu (23-25 Eylül 1998 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon), Ankara 1999, s. 3-6.

Rapor: Yükseköğretim Kanunu’nda Yer Alması Gereken Temel İlkeler Hakkında Rapor (Erol Cansel, Muallâ Öncel, Lâle Sirmen ve Oya Araslı ile birlikte), A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 1993, C. 43, S. 1-4, s. 5-14.

Rapor: “Halkevleri ve Folklor”, Halkevleri Dergisi 1976, S. 112, s. 10-12.
Uluslararası Konferans: Aleksander Kwasniewski, Stop Terrorism, Warsaw 2002, s. 94 vd.

Kongre: Ekonomi – Hukuk Kongresi Tutanağı (28-30 Kasım 1975 Ankara), Ankara 1976, s. 235-238, 299-304 (Türkiye Barolar Birliği Yayın No. 21).

İdari Görevler

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı (2006 - )

Ankara Üniversitesi Senatosu Üyesi (1995)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku ABD Başkanı (1985)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı (1983)

Ödüller

1990: Türkiye İş Bankası Toplum ve İnsan Bilimleri Büyük Ödülü (“Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi” Başlıklı Kitapla)